webinar register page

Sangfor : Leading the Future of Education, The Hybrid Learning & Cyber Security Solution
ร่วมรับฟังและแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานด้านการศึกษาและมหาวิทยาลัยจากผู้เชี่ยวชาญในมุมของผู้ใช้งานและผู้ให้บริการฝั่ง Education

การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ท่านได้ทราบถึงกลยุทธ์และกลวิธีบริหารจัดการระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือการความท้าทายในยุคของ Hybrid Learning และการโจมตีของเหล่าผู้ไม่ประสงค์ดี Hacker ที่มุ่งหวังจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรในยุค IT Transformation พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

ในการบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นรินทร์ พนาวาส ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
* Required information
Loading